Property Sign-up

Signing up is free and only takes a few minutes. Sign up online now

Bangkok B&B Map

See more Bangkok bed and breakfasts on our Bangkok map Click here for Bangkok B&B map

Other Cities in Thailand

Directions to Suwanninplace

Address: 1858/1 Rama 8 Bridge (Krung Thonburi) Arun Ammarin, Bang Phlat, Bangkok, Thailand
Average rating: 0%
Rooms from: US$ 27.57

Directions to Suwanninplace

From Suwannapum Airport(BKK)
We have 2 choices. First, it is Airport rail link. You have to follow the signs to the Airport Rail Link and buy a ticket to PhayaThai Station (terminal station). Then, you have to take taxi from there To Rama VIII bridge(Thounburi side) (in Thai language is Pai-Pra-lam-Pad-Thounburi.) When taxi across the bridge, taxi have to exit at the first terminal name is Arunamarin. Lastly, you will see our place on left hand. It very close from route of exit. Taxi fare should not over than 80 THB in normal hour, and 150 THB in rush hour(6.00am-9.00am, and 5.00pm-19.00pm).

*Please, note all of taxi in Thailand is Taxi meter.

Secondly option is taxi. Take a Public Metered Taxi (24 hour service) on the 1st floor, near Entrance 4 and 7. From Airport to Rama VIII bridge, and plus 50 Baht surcharge from the meter for Airport taxi fee and toll, the fare is approximately 400 - 500 Baht, depends on traffic conditions.

For Taxi in Thai language.
à¸-ีà¹^อยูà¹^ Suwanninplace สําหรัà¸s TAXI : 1896 สะà¸zานà¸zระราม8(ธนà¸sุร)ี à¸-นนอรุà¸"อมรินà¸-รà¹OE เเà¸'วà¸à¸sาà¸à¸¢à¸µà¹^à¸'ัน เà¸'ตà¸sาà¸à¸zลัà¸"
เส้นà¸-าà¸à¸-ีà¹^ 1
ลà¸à¸-าà¸à¸"à¹^วนยมราà¸S à¸Sิà¸"à¸<้ายเà¸'้าหลานหลวภตรà¸à¹€à¸'้าราà¸Sà¸"ําเนิน à¸'้ามสะà¸zานà¸>ิà¹^นเกล้า เเยกอรุà¸"อมรินà¸-รà¹OEเลี้ยวà¸'วา à¸oeà¹^าน เà¸^้าà¸zระยา3 ตรà¸à¹"à¸>à¸^นสุà¸"à¸-าà¸à¸¢à¸¹à¹€à¸-ินกลัà¸sà¸Sิà¸"เลนà¸<้ายสุà¸" อาà¸"ารตั้à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹^ริมà¸-นน ตึกสีส้ม
เส้นà¸-าà¸à¸-ีà¹^ 2
ลà¸à¸-าà¸à¸"à¹^วนยมราà¸S à¸Sิà¸"à¸<้ายเà¸'้าหลานหลวภà¸'้ามสะà¸zานà¸zระราม8 ลà¸à¸-าà¸à¸¥à¸à¸­à¸£à¸¸à¸"อมรินà¸-รà¹OE(à¸-าà¸à¸¥à¸à¹€à¹€à¸£à¸) อาà¸"ารตั้à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹^ à¸sริเวà¸"à¸-าà¸à¸¥à¸à¸-าà¸à¸<้ายมือà¸zอà¸"ี อาà¸"ารตั้à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹^ริมà¸-นน ตึกสีส้ม หากเลยตรà¸à¹"à¸>หน้าเà¸^้าà¸zระยา3 à¸^ะมีà¸-าà¸à¸¢à¸¹à¹€à¸-ิน เเล้วตรภà¸^นสุà¸"à¸-าà¸à¸¢à¸¹à¹€à¸-ินกลัà¸sà¸Sิà¸"เลนà¸<้ายสุà¸" อาà¸"ารตั้à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹^ริมà¸-นน ตึกสีส้ม